Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Aktywna integracja w drodze do zatrudnienia…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.

 

Cel główny projektu:

Reintegracja zawodowa i społeczna 60 os. (min. 26 kobiet i max. 34 mężczyzn) zamieszkujących powiaty: białostocki, hajnowski, siemiatycki i bielski zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w aktywnej integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej do końca IX 2017 r. w ramach projektu „Aktywna integracja w drodze do zatrudnienia mieszkańców powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego.

Oferta projektu:

 1. Poradnictwo zawodowe – Twój plan na powrót na rynek pracy!:
 • Warsztaty grupowe „Znów aktywni”
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe
 1. Coaching społeczno-zawodowy – Mogę wszystko!
 2. Szkolenia zawodowe:
 • Robotnik gospodarczy z modułem obsługa wózków jezdniowych – zakończony egzaminem zewnętrznym,
 • Robotnik gospodarczy z modułem uprawnienia elektryczne do 1 kV – zakończony egzaminem zewnętrznym,
 • Pracownik administracyjno-biurowy – zakończony egzaminem wewnętrznym,
 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej z uprawnieniami na windy osobowe– zakończony egzaminem zewnętrznym,
 1. Pośrednictwo pracy.
 2. Staże zawodowe – 60 uczestników i uczestniczek projektu odbędzie 4-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży.

Łącznie zrealizowanych zostanie 306 h poradnictwa zawodowego (w tym 180 h – poradnictwa indywidualnego), 720 h coachingu, 720 h szkoleń zawodowych oraz 240 m-cy staży.

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 60 osób (min. 35 kobiet i max. 25 mężczyzn) z obszaru województwa podlaskiego zamieszkujących powiaty: białostocki, hajnowski, siemiatycki i bielski w rozumieniu przepisów KC zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 • Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające min. jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy,
 • Osoby niesamodzielne,
 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Rekrutacja:

Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura projektu, skanem na e-mail lub faxem. Dokumentacja rekrutacyjna będzie również dostępna do pobrania ze strony internetowej projektu www.aktywna-integracja.pl.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA:

Pobierz: Formularz-rekrutacyjny-7.1.-RPO-08.2016.pdf

 

 

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.10.2016 r. – 30.09.2017r.

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o. ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok

tel. 85-869-11-69, fax. 85-869-11-70, e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl

 

Odział terenowy:

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk-Podlaski

tel. 85-876-71-91.

 

 

 

wynik

 

 

logo