Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Projekt „Szkolenie, staż i pracę masz”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu II, Działania 2.1.

 

Cel główny projektu:

Celem głównym jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej prowadzącej do zatrudnienia wśród 70 osób (bezrobotnych należących do I i II profilu pomocy, w tym bezrobotnych niezarejestrowanych, biernych zawodowo) powyżej 50 roku życia (36K, 34M) zamieszkałych na terenie powiatów: bielskiego, siemiatyckiego, hajnowskiego, wysokomazowieckiego poprzez udział w doradztwie zawodowym, poradnictwie psychologicznym, szkoleniach, pośrednictwie pracy oraz stażu zawodowym w okresie do końca czerwca 2018 r.

 

 

Oferta projektu:

 1. Poradnictwo zawodowe – Fabryka Świadomej Kariery:
 • Indywidualne Plany Działania 2 godz. na osobę, łącznie 140 godzin,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe (aktywizacyjne) 6 godz. na osobę, łącznie 420 godzin.
 1. Wsparcie psychologiczno-doradcze – Fabryka Świadomej Kariery:
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne 2 godz. (dla 40 uczestników), 6 godz. (dla 30 uczestników), łącznie 260 godz.
 1. Szkolenia zawodowe – Fabryka Świadomej Kariery:
 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – 40 godz. teorii, 80 godz. praktyki, łącznie 120 godz. na jedną grupę;
 • Pracownik administracyjno-biurowy – zakończony egzaminem wewnętrznym – 48 godz. teorii i 20 godz. praktyki w środowisku komputerowym i 1 spotkanie po 8 godz., łącznie 68 godz.,
 • Kurs spawania blach i rur aluminiowych i jego stopów spoinami pachwinowymi metodą MIG (131) – (KKZ) 30 godz. teorii i 120 godz. praktyki, łącznie 150 godz.
 • Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – Siostra PCK – KKZ – 100 godz.
 1. Staże zawodowe – Fabryka Świadomej Kariery – 70 uczestników i uczestniczek projektu odbędzie 4-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży.
 2. Pośrednictwo pracy – Fabryka Świadomej Kariery – 5 godz. na osobę, łącznie 350 godz.

Łącznie zrealizowanych zostanie 560 h poradnictwa zawodowego (w tym: 140 h – indywidualnych planów działania, 420 h – indywidualnego poradnictwa zawodowego ), 260 h indywidualnego poradnictwa psychologicznego, 726 h szkoleń zawodowych oraz 240 m-cy staży.

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 70 osób (36 kobiet i 34 mężczyzn) w wieku powyżej 50 roku życia pozostających bez zatrudnienia z obszaru województwa podlaskiego zamieszkujących powiaty: białostocki, hajnowski, siemiatycki i bielski. Wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy (w I i II profilu), osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy oraz osoby bierne zawodowo.

W tym:

 – 50% całej grupy docelowej stanowić będą osoby długotrwale bezrobotne;

– 50% całej grupy docelowej stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Rekrutacja:

Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura projektu, skanem na e-mail lub faxem.

 

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego (powiat wysokomazowiecki lub powiat siemiatycki lub powiat hajnowski lub powiat bielski),
 • osoby w wieku 50+, bezrobotne (I i II profil) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, niezarejestrowane lub bierne zawodowo,
 • niekorzystające w trybie równoległym ze wsparcia tego samego rodzaju w projekcie pozakonkursowym Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP).

 Kryteria pierwszeństwa:

 • osoby (K i M) o niskich kwalifikacjach +10pkt.
 • osoby (K i M) długotrwale bezrobotne +10pkt.
 • osoby (K i M) zamieszkałe na terenach wiejskich +5pkt.
 • osoby (K i M) zwolnione z przyczyn zakładu pracy w Bielsku Podlaskim +2pkt.
 • osoby (K i M) dotknięte dyskryminacją wielokrotną +5pkt

Punkty w ramach kryteriów pierwszeństwa sumują się.

 

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.03.2017 r. – 30.06.2018 r.

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.

ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok

tel. 85-869-11-69, fax 85-869-11-70

 

e-mail: projekt@szkoleniaistaz.pl

www.szkoleniaistaz.pl

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

Tutaj: Formularz-rekrutacyjny

 

Biuro projektu – Partner:

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn

Tel. 85-655-77-47

 

2017_SzkoleniaStazPlakatB3-01a