Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Statut

ROZDZIAŁ I

CHARAKTER INSTYTUCJI

Art.1

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, zwanej dalej Caritas, jest duszpasterską instytucją charytatywna Diecezji Drohiczyńskiej, nawiązującą w swojej działalności do tradycji Caritas sprzed roku 1950.

Art.2

Caritas służy pomocą Kościołowi diecezjalnemu w wypełnianiu posłannictwa chrześcijańskiej dobroczynności.

Art. 3

Caritas posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego (Kan.114-116 Kodeks Prawa Kanonicznego), odpowiednie przepisy prawa państwowego (Ustawa z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. Nr 29, poz.154 z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.

Art.4

 1. Siedzibą Caritas jest miasto Drohiczyn.

 2. Caritas może tworzyć na terenie własnej Diecezji oraz całej Polski jednostki organizacyjne służące do realizacji swych celów statutowych, z zachowaniem przepisów prawa kościelnego.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA CARITAS

Art.5

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Art.6

Do zadań Caritas należy:

 1. krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna;

 2. analiza niekorzystnych zjawisk społecznych i zakresu ich występowania, oraz wypracowanie i realizacja programów zmierzających do ich usuwania;

 3. prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, osób niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów;

 4. pomoc społeczna,

 5. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 6. działalność na rzecz mniejszości narodowych;

 7. ochrona i promocja zdrowia;

 8. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

 9. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem z pracy;

 10. upowszechnianie i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 12. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 13. działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

 14. działalność krajoznawcza i turystyka, oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;

 15. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

 16. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

 17. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 18. przeciwdziałanie patologiom społecznym;

 19. upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

 20. ratownictwo i ochrona ludności;

 21. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

 22. działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 23. promocja i organizacja wolontariatu;

 24. działalność wspomagająca techniczne, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego;

 25. działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej.

Art. 7

Swoje zadania Caritas realizuje poprzez:

 1. organizowanie i prowadzenie odpłatnie i nieodpłatnie różnego rodzaju placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych, medycznych, doradczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań Caritas, przeznaczonych dla chorych, bezdomnych, niepełnosprawnych, rodzin w trudnej sytuacji życiowej, osób uzależnionych, niedostosowanych społecznie, dzieci i młodzieży oraz innych osób potrzebujących pomocy i wsparcia;

 2. tworzenie, prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków terapeutycznych, hospicjów, punktów konsultacyjnych, poradni, aptek;

 3. prowadzenie placówek opieki zamkniętej i otwartej w tym domów opieki społecznej, domów  dziennego pobytu, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków terapii leczenia uzależnień, domów samotnej matki, schronisk i noclegowni, kuchni dla ubogich, ognisk wychowawczych, świetlic w tym socjoterapeutycznych, klubów młodzieżowych, żłobków, przedszkoli, ochronek;

 4. systematyczne formowanie oraz kształcenie pracowników i wolontariuszy, organizację rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, szkoleń, konferencji, wydawanie biuletynów i innych materiałów informacyjno-szkoleniowych, kontakt z parafialnymi zespołami charytatywnymi, wspieranie i promowanie różnych form wolontariatu;

 5. pozyskiwanie środków i dóbr na prowadzenie działalności  charytatywnej, opiekuńczej, wychowawczej, pomocowej i innej określonej statutem przez organizowanie zbiórek i kwest, koncertów i innych imprez o charakterze charytatywnym, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o dotacje, subwencje. W ramach działalności statutowej Caritas może prowadzić działalność gospodarczą z której dochód przeznaczony jest w całości na cele statutowe;

 6. wspomaganie, organizowanie i prowadzenie ośrodków umożliwiających dostęp do wiedzy , awans społeczny lub zawodowy np. burs, internatów;

 7.  organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, potrzebujących, dysfunkcyjnych, dzieci i młodzieży polonijnej, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, rodzin wielodzietnych, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, potrzebujących, zarówno w ośrodkach własnych, wynajętych, bądź udostępnionych;

 8. tworzenie bądź wspieranie miejsc zatrudnienia i aktywizacji zawodowej dla osób pozostających bez pracy lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 9. organizowanie stałej i doraźnej pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi, epidemiami, ofiarom wojen, osobom starszym, chorym, niedostosowanym społecznie i wszystkim innym potrzebującym;

 10. działalność na rzecz profilaktyki uzależnień, pomoc osobom uzależnionym, przeciwdziałanie patologiom społecznym;

 11. organizowanie i  wysyłanie transportów z pomocą humanitarną, zwłaszcza do miejsc dotkniętych klęskami żywiołowymi.

Art. 8

Caritas współpracuje z:

 1. parafiami i innymi kościelnymi instytucjami charytatywnymi na terenie Diecezji Drohiczyńskiej;

 2. Caritas Polska i Caritas diecezjalnymi w zakresie koordynacji działań charytatywnych oraz w realizacji uchwał podjętych większością głosów na zebraniach dyrektorów Caritas diecezjalnych;

 3. organami administracji publicznej;

 4. organizacjami charytatywnymi innych wyznań i religii oraz organizacjami świeckimi przy zachowaniu własnej tożsamości,

 5. innymi podmiotami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi w zakresie realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III

WŁADZA NADRZĘDNA

Art. 9.

Nadrzędną władzą Caritas jest Biskup Diecezji Drohiczyńskiej, który:

 1. powołuje Caritas do istnienia;

 2. nadaje jej Statut;

 3. dokonuje zmian w Statucie;

 4. powołuje i odwołuje Dyrektora Caritas;

 5. udziela „nihil obstat” na kandydaturę Zastępcy Dyrektora Caritas oraz jego odwołanie;

 6. przyjmuje roczne sprawozdanie Caritas;

 7. rozwiązuje Caritas;

 8. decyduje o przeznaczeniu majątku Caritas w przypadku rozwiązania z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

ROZDZIAŁ IV

ZARZĄD

Art. 10

Zarząd Caritas tworzą: Dyrektor, Zastępca Dyrektora i Sekretarz.

Art. 11

Dyrektor:

 1. kieruje działalnością Caritas;

 2. reprezentuje jednoosobowo Caritas i występuje w jej imieniu zgodnie z przepisami prawa;

 3. przedstawia Biskupowi diecezjalnemu kandydaturę/-y Zastępcy Dyrektora i po uzyskaniu zgody zatwierdza go;

 4. powołuje Sekretarza;

 5. zatrudnia pracowników Caritas;

 6. zatwierdza program działalności i preliminarz budżetowy Caritas na rok następny oraz sprawozdanie z działalności i stanu finansów za rok ubiegły;

 7. informuje Biskupa diecezjalnego o bieżącej działalności Caritas;

 8. powołuje do życia terenowe jednostki organizacyjne i zatrudnia ich kierowników;

 9. wyraża zgodę na podjęcie przez terenowe ośrodki charytatywne samodzielnej, zgodnej ze Statutem Caritas, działalności gospodarczej i przyjmuje doroczne o niej sprawozdania;

 10. zarządza funduszami Caritas w granicach określonych niniejszym Statutem i budżetem;

 11. jest upoważniony do nabywania i zbywania własności, pod tytułem odpłatnym i nieodpłatnym, nieruchomości i ruchomości oraz do zarządu mieniem, z prawem udzielania pełnomocnictw w tym zakresie.

Art.12

 1. Do zadań Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

 1. wspieranie Dyrektora we wszystkich działaniach wynikających z celów statutowych;

 2. zastępowanie Dyrektora podczas nieobecności we wszystkich sprawach dotyczących bieżącego kierowania działalnością Caritas;

 3. opracowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego Caritas za rok ubiegły oraz za przygotowanie programu działalności i preliminarza budżetu na rok następny.

 1. W razie wakatu na urzędzie Dyrektora, Zastępca Dyrektora pełni jego obowiązki do czasu powołania nowego Dyrektora i składa rezygnację na jego ręce.

 2. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Zastępcy Dyrektora określa Dyrektor.

Art.13

 1. Sekretarz jest odpowiedzialny za funkcjonowania biura Caritas.

 2. Szczegółowy zakres obowiązków Sekretarza określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora.

 

ROZDZIAŁ V

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE CARITAS

Art. 14

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Caritas są:

 1. zakłady opieki zdrowotnej;

 2. hospicja;

 3. zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze i zakłady opiekuńczo-lecznicze;

 4. świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe;

 5. noclegownie, schroniska i inne placówki dla bezdomnych;

 6. domy samotnych matek, „Okna życia”;

 7. jadłodajnie;

 8. punkty pomocy stałej i doraźnej, ośrodki interwencji kryzysowej;

 9. centra integracji społecznej;

 10. domy dziennego pobytu;

 11. spółdzielnie socjalne;

 12. środowiskowe domy samopomocy;

 13. warsztaty terapii zajęciowej.

Art. 15

Dyrektor Caritas może w miarę potrzeb tworzyć  inne, nie wymienione w Art. 14 jednostki organizacyjne i mianować ich kierowników. Terenowe jednostki działają na podstawie statutu/regulaminu nadanego im przez Dyrektora  Caritas.

Art.16

 1. Wszystkie terenowe jednostki organizacyjne Caritas, w zakresie realizacji zadań, podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Caritas.

 2. Terenowe jednostki organizacyjne Caritas mają prawo korzystania z informacyjnej, szkoleniowej, rzeczowej a także – w ramach możliwości budżetowych – finansowej pomocy Caritas.

Art. 17

Na podstawie odrębnych porozumień Caritas współpracuje z Parafialnymi Zespołami Caritas oraz Szkolnymi i Akademickimi Kołami Caritas, które mogą powstawać przy parafiach, na terenie szkół każdego stopnia i uczelni wyższych a także przy domach zakonnych prowadzących działalność charytatywną.

Art.18

 1. Parafialny Zespół Caritas powołuje Proboszcz Parafii w porozumieniu z Dyrektorem Caritas.

 2. Szkolne i Akademickie Koła Caritas powołuje w porozumieniu z Dyrektorem Caritas dyrektor szkoły lub rektor uczelni.

 3. Parafialne Zespoły Caritas oraz Szkolne i Akademickie Koła Caritas mają prawo korzystania z informacyjnej, szkoleniowej, rzeczowej, a także w ramach możliwości budżetowych – finansowej pomocy Caritas.

 

Art.19

 1. Parafialne Zespoły Caritas oraz Szkolne i Akademickie Koła Caritas nie posiadają osobowości prawnej, należą odpowiednio do struktur parafii, szkoły lub uczelni. Podmioty te działają na podstawie regulaminu nadanego im przez Dyrektora Caritas w porozumieniu z Proboszczem parafii, dyrektorem szkoły lub rektorem uczelni wyższej.

 2. Caritas nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania finansowe Parafialnych Zespołów Caritas oraz Szkolnych i Akademickich Kół Caritas.

ROZDZIAŁ VI

ŚRODKI MATERIALNE

Art.20

Caritas posiada własne środki materialne pochodzące z:

 1. subwencji lub dotacji;

 2. darowizn, spadków, zapisów, odpisów podatkowych, itp.;

 3. ofiar i zbiórek pieniężnych i w naturze,

 4. z nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiącego jej własność oraz z obrotu tym majątkiem,

 5. z funduszów i udziałów pochodzących z fundacji, spółek, zakładów wytwórczych, usługowych itp.

 6. innych źródeł.

Art.21

W dysponowaniu środkami materialnymi Caritas wypełnia wolę ofiarodawców, zgodnie z przepisem kan. 1267§3 oraz przestrzega przepisów prawa kanonicznego, w szczególności kan. 1282, 1284§1 i 1290.

Art.22

 1. Zaciąganie zobowiązań majątkowych, dysponowanie środkami finansowymi, zawieranie umów majątkowych wymaga podpisu Dyrektora.

 2. Dyrektor do tych czynności może upoważnić swojego Zastępcę.

 3. Za gospodarkę finansową i dysponowanie środkami finansowymi wydzielonej jednostki organizacyjnej odpowiada Kierownik tej jednostki.

Art.23

Zakazuje się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Caritas w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;

 2. przekazywania majątku Caritas na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 3. wykorzystywanie majątku Caritas na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

 4. zakupu na szczególnych zasadach towaru lub usług od  podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Caritas lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VII

SYMBOLE I ŚWIĘTA

Art.24

Caritas używa:

 1. okrągłej pieczęci z napisem: Caritas Diecezji Drohiczyńskiej oraz symbolu przedstawiającego czerwony równoramienny krzyż z potrójnymi falistymi promieniami, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz białymi literami „Caritas”, wpisanymi w stylizowany symbol serca.

 2. Pieczęci podłużnej z napisem zawierającą nazwę statutową, adres siedziby, telefon, NIP, i regon.

Art.25

 1. Uroczystością patronalną Caritas jest druga niedziela wielkanocna, która jest obchodzona jako Święto Miłosierdzia Bożego.

 2. Patronem Caritas jest Święty Antoni z Padwy.

ROZDZIAŁ VIII

PRZEPISY KOŃCOWE

Art.26

Niniejszy Statut został przyjęty i zatwierdzony przez Biskupa Diecezji Drohiczyńskiej w Drohiczynie, dnia 25.06.2013r. i wchodzi w życie z dniem podpisania.