Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Drohiczyn – historia Caritas

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.”

(Mt 25, 40)

 

Te słowa Chrystusa dają początek, motywację i sens pomagania najmniejszym, ubogim i potrzebującym. Uczniowie Chrystusa wsłuchując się w Jego słowa realizują przykazanie miłości „Caritas”, wyrażającej się w konkretnym czynie przez wieki. Dlatego my również wpisujemy się w dzieło niesienia pomocy człowiekowi potrzebującemu, w którym jest Chrystus. Więcej dobra można uczynić działając razem, dlatego też Kościół potrzebował zorganizowanego działania na rzecz potrzebujących.

Początek Caritas w Polsce

Początek Caritas jako organizacji charytatywnej w Polsce dał Kardynał August Hlond, który jako pierwszy wystąpił z inicjatywą powołania związków Caritas we wszystkich diecezjach. Powstała ogólnopolska centrala pod nazwą Instytut Caritas. W roku 1937 odbył się zjazd dyrektorów Caritas z całej Polski.

W roku 1945, z myślą o niesieniu pomocy ofiarom II wojny światowej, Konferencja Episkopatu Polski zleciła Komisji ds. Charytatywnych, na której czele stanął abp Adam Sapieha, powołanie w Krakowie centrali Caritas.

Powojenny rozwój pracy charytatywnej Kościoła przerwały w roku 1950 dekrety władz komunistycznych, uniemożliwiające Caritas dalszą działalność i przekazujące cały jej majątek Zrzeszeniu Katolików "Caritas", powołanemu przez ówczesne władze polityczne państwa. Biskupi polscy zdecydowali jednak, że działalność charytatywna Kościoła będzie prowadzona w ramach ogólnego programu duszpasterstwa. Powołano Komisję Episkopatu ds. Duszpasterstwa Miłosierdzia, a zadania krajowej centrali Caritas przejął Krajowy Sekretariat ds. Miłosierdzia. W diecezjach utworzono Referaty Duszpasterstwa Charytatywnego. Ze względu na przejęcie przez państwo nazwy Caritas biskupi polscy zakazali jej używania instytucjom kościelnym, by nie utożsamiano ich działalności z działalnością państwową. Do reaktywowania Caritas Kościelnej doszło wraz z odzyskaniem pełnej niepodległości przez Polskę w 1989 roku. W październiku 1990 roku uchwałą Episkopatu Polski powstała Caritas Polska z siedzibą w Warszawie i zaczęły powstawać Caritas Diecezjalne.

 

Caritas w naszej Diecezji

Część Podlasia leżąca w granicach Polski Ludowej od dawna należała do najbardziej zaniedbanych zakątków. W tym czasie, od 1950 r. terenem tej diecezji zarządzał administrator apostolski rezydujący w Drohiczynie. Ze względu na trudną sytuację polityczną, administratorzy apostolscy unikali nazwy diecezja pińska, a w to miejsce używali określenia diecezja w Drohiczynie n. Bugiem. Ubogie tereny Podlasia wymagały pochylenia się nad ludźmi biednymi, w szczególności z części należącej do byłego ZSRR. Ówczesny Administrator Biskup Władysław Jędruszuk, jak również jego poprzednicy starali się w różny sposób docierać z pomocą do najbardziej potrzebujących. Prekursorem działalności charytatywnej w naszej diecezji w latach 1968-1983 był ks. dr Michał Wilniewczyc, później ks. dr Janusz Łoniewski (1983-1994) i ks. Ryszard Starczewski (1988-1994).

Kościół Diecezjalny w rozmaity sposób starał się angażować w działalność charytatywną. Przejawem takiej troski było rozdzielanie darów przychodzących zza granicy. W okresie stanu wojennego od 1981 roku, napływała do diecezji znaczna zagraniczna pomoc charytatywna. Parafie otrzymywały dostawy żywności, odżywki dla dzieci, lekarstwa, środki opatrunkowe, odzież. Powstała w Drohiczynie apteka, która bezpłatnie rozdawała leki przychodzące zza granicy. W roku 1986 Episkopat Polski wydał Instrukcję o Pracy Charytatywnej w Parafiach, nakazującą księżom proboszczom tworzenie parafialnych zespołów charytatywnych. Jednocześnie zainicjowano pomoc dla potrzebujących spoza granic naszego kraju. W całej Polsce zbierano ofiary dla głodujących w Etiopii, a także dla dzieci poszkodowanych w katastrofie czarnobylskiej, a nasza diecezja nieustannie wspomagała część pozostającą za wschodnią granicą materialnie i duszpastersko kształcąc w seminarium kapłanów dla tamtych terenów, co czyni do dnia dzisiejszego.                             

W 1991 r. Ojciec Święty Jan Paweł II w Białymstoku powołał Diecezję Drohiczyńską, wydzielając ją z dawnej Diecezji Pińskiej. Dwa lata później dołączona została część Diecezji Siedleckiej. Te wydarzenia oraz choroba i śmierć bpa Władysława Jędruszuka przyczyniły się do tego, iż powstanie Caritas Diecezji Drohiczyńskiej było nieco opóźnione, przez co jest ona jedną z najmłodszych w Polsce.