Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

 

do str

 

AKTYWNI SAMODZIELNI mieszkańcy powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.

 

Cel główny projektu:

Poprawa integracji społecznej 60 os. (min. 35 kobiet i max. 25 mężczyzn) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiaty: białostocki, hajnowski, siemiatycki, bielski i wysokomazowiecki w województwie podlaskim przez udział w aktywnej integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej do końca III 2018 roku,  w ramach projektu:„AKTYWNI SAMODZIELNI mieszkańcy powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego”.

 

Oferta projektu:

 

 1. Coaching społeczno-zawodowy – Mogę wszystko!
 2. Aktywizacja zawodowa – Twój plan na powrót na rynek pracy!:
 • Warsztaty grupowe „Znów aktywni”,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe,

3. Szkolenia zawodowe:

 • Spawacz MAG/MIG – zakończony egzaminem zewnętrznym,
 • Pracownik administracyjno-biurowy – zakończony egzaminem wewnętrznym,
 • Siostra PCK – opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – zakończony egzaminem zewnętrznym,
 • Kurs Barman I i II stopień– zakończony egzaminem zewnętrznym.

 

4. Pośrednictwo pracy,

5. Staże zawodowe – 60 uczestników i uczestniczek projektu odbędzie 4-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży.

Łącznie zrealizowanych zostanie 126 h poradnictwa zawodowego (w tym 180 h – poradnictwa indywidualnego), 720 h coachingu, 770 h szkoleń zawodowych oraz 240 miesięcy staży.

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 60 osób (min. 35 kobiet i max. 25 mężczyzn) z obszaru województwa podlaskiego zamieszkujących powiaty: białostocki, hajnowski, siemiatycki, bielski i wysokomazowiecki w rozumieniu przepisów KC zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające min. jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy,
 • osoby niesamodzielne,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • w ramach Projektu nie przewiduje się objęcia wsparciem osób bezrobotnych, jednak w przypadku, gdy w ramach Grupy Docelowej znajdą się osoby bezrobotne – wsparciem zostaną objęte jedynie osoby wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług Aktywnej Integracji o charakterze społecznym, w tym osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy i skierowane do objęcia programem aktywizacyjnym. Osoby należące do I lub II profilu – uznane zostaną za niekwalifikowane.

 

 

Rekrutacja:

Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem.

          E-mail projektu: aktywni-samodzielni@caritas.pl

 

Kryteria formalne:

– zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego (powiat białostocki lub powiat siemiatycki lub powiat hajnowski lub powiat bielski lub powiat wysokomazowiecki)

– potwierdzenie przynależności do struktury grupy docelowej opisanej wyżej (poprzez np. zaświadczenie z MOPS/GOPS lub oświadczenie uczestnika/czki projektu)

 

Kryteria pierwszeństwa:

– korzystanie z programu PO PŻ +10 pkt.

– osoby (K i M) doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego +8pkt.

– osoby (K i M) w wieku 15-30lat +6 pkt.

– osoby (K i M) zamieszkujące teren wiejski +4 pkt.

– osoby bez doświadczenia zawodowego + 2 pkt.

 

 Punkty w ramach kryteriów pierwszeństwa sumują się.

 

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.03.2017 r. – 31.03.2018 r.

 

Formularz rekrutacyjny i regulamin uczestnictwa do pobrania:

 

 

Lider Projektu:

CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej,

ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski

tel/fax 25-787-37-40, e-mail: drohiczyn@caritas.pl

 

Partner / Biuro Projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.

ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok

tel. 85-869-11-69, fax. 85-869-11-70, 

 

Odział terenowy:
Warsztat Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim
ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk-Podlaski
tel. 85-876-71-91.