Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

 

do str

 

Projekt AKTYWNI SAMODZIELNI mieszkańcy województwa podlaskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.

Cel główny projektu:

Poprawa integracji społecznej 60 os. (min. 35 kobiet i max. 25 mężczyzn) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren województwa podlaskiego przez udział w aktywnej integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej do końca VI 2018 roku.

Oferta projektu:

1) Coaching społeczno-zawodowy – Mogę wszystko!

2) Aktywizacja zawodowa – Twój plan na powrót na rynek pracy!:

 • Warsztaty grupowe „Znów aktywni”,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe,

3) Szkolenia zawodowe:

 • Spawacz MAG/MIG – zakończony egzaminem zewnętrznym,
 • Pracownik administracyjno-biurowy – zakończony egzaminem wewnętrznym,
 • Siostra PCK – opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – zakończony egzaminem zewnętrznym,
 • Kurs Barman I i II stopień– zakończony egzaminem zewnętrznym.

4) Pośrednictwo pracy

5) Staże zawodowe 60 uczestników i uczestniczek projektu odbędzie 4-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży.

Łącznie zrealizowanych zostanie 126 h poradnictwa zawodowego (w tym 180 h – poradnictwa indywidualnego), 720 h coachingu, 770 h szkoleń zawodowych oraz 240 miesięcy staży.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 60 osób (min. 35 kobiet i max. 25 mężczyzn) z obszaru województwo/województwa podlaskiego W rozumieniu przepisów KC zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające min. jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy,
 • Osoby niesamodzielne,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • w ramach Projektu nie przewiduje się objęcia wsparciem osób bezrobotnych, jednak w przypadku, gdy w ramach Grupy Docelowej znajdą się osoby bezrobotne – wsparciem zostaną objęte jedynie osoby wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług Aktywnej Integracji o charakterze społecznym, w tym osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy i skierowane do objęcia programem aktywizacyjnym. Osoby należące do I lub II profilu – uznane zostaną za niekwalifikowane.

Rekrutacja:

Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem.

E-mail projektu: aktywni-samodzielni@caritas.pl

Regulamin uczestnictwa- KLIKNIJ I POBIERZ

Formularz rekrutacyjny – KLIKNIJ I POBIERZ

 

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego,
 • potwierdzenie przynależności do struktury grupy docelowej opisanej wyżej (poprzez np. zaświadczenie z MOPS/GOPS lub oświadczenie uczestnika/czki projektu).

Kryteria pierwszeństwa:

 • korzystanie z programu PO PŻ +10 pkt..
 • osoby (K i Mosoby (K i M) doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego +8pkt.
 • osoby (K i M) w wieku 15-30lat +6 pkt.
 • osoby (K i M) zamieszkujące teren wiejski +4 pkt.
 • osoby bez doświadczenia zawodowego + 2 pkt.

Punkty w ramach kryteriów pierwszeństwa sumują się.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.03.2017 r. – 30.06.2018 r.

Efekty projektu:

min. 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu;
min. 34 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujące pracę, uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu zdobędą kwalifikacje, pracę (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek).

Lider:

CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski
tel./fax: (25) 787 37 40
e-mail: drohiczyn@caritas.pl

Partner/Biuro Partnera:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok
tel. 85-869-11-69, fax. 85-869-11-70,
e-mail: open@openeducation.pl

Odział terenowy:

Warsztat Terapii Zajęciowej
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk-Podlaski
tel. 85-876-71-91.

Wartość dofinansowania z UE: 833 525,73 zł