Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Przetargi/zapytania ofertowe:

 

Informacja o upłynęciu terminu na skłAdanie ofert

Dotyczy ogłoszenia nr 579111-N-2019 z dnia 2019-07-26 r.

CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej: Ograniczenie zużycia energii w budownictwie – kompleksowa termomodernizacja budynków powstającego Centrum charytatywno – opiekuńczego w miejscowości Wyrozęby – Podawce

20190816114313_00001

Powyższy dokument do pobrania w formacie .pdf – Pobierz

 

 

 

Dotyczy ogłoszenia nr 579111-N-2019 z dnia 2019-07-26 r.

CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej: Ograniczenie zużycia energii w budownictwie – kompleksowa termomodernizacja budynków powstającego Centrum charytatywno – opiekuńczego w miejscowości Wyrozęby – Podawce
 

doc.1.

doc.1.str2a

 

Powyższy dokument do pobrania w formacie .pdf – Pobierz

 

 

doc.2.

 

Powyższy dokument do pobrania w formacie .pdf – Pobierz

 

 

Ogłoszenie nr 579111-N-2019 z dnia 2019-07-26 r.

CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej: Ograniczenie zużycia energii w budownictwie – kompleksowa termomodernizacja budynków powstającego Centrum charytatywno – opiekuńczego w miejscowości Wyrozęby – Podawce
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Przedsięwzięcie dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

I. 1) NAZWA I ADRES: CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej, krajowy numer identyfikacyjny 050326429, ul. Kościelna  10 , 17-312  Drohiczyn, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. +48(85)6557747, e-mail zloty.77@o2.pl, faks +48(85)6557747.
Adres strony internetowej (URL): www.drohiczyn.caritas.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.drohiczyn.caritas.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ograniczenie zużycia energii w budownictwie – kompleksowa termomodernizacja budynków powstającego Centrum charytatywno – opiekuńczego w miejscowości Wyrozęby – Podawce
Numer referencyjny: ZP.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. „Ograniczenie zużycia energii w budownictwie – kompleksowa termomodernizacja budynków powstającego Centrum charytatywno – opiekuńczego w miejscowości Wyrozęby – Podawce”. 2. Wykonawca winien udzielić na użyte materiały i wykonane przez siebie roboty przy realizacji przedmiotowego zamówienia, okresu gwarancji nie krótszego niż 3 lata.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45210000-2

45443000-4

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego i obejmować zakres robót przewidziany dla zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-03-30

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ b) oświadczenia, o których mowa w pkt VI.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty : 1) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT; 2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca; 3) w przypadku zmiany: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008), b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 7 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia, natomiast spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 4) w przypadkach zmniejszenia zakresu robót i obniżenia wynagrodzenia umownego o wartość robót zaniechanych; 5) odnośnie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze zwłoki Wykonawcy, w szczególności: a) w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia, 3. Ponadto przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, a dotyczących w szczególności zakresu rzeczowego robót, terminu ich wykonania, należnego wynagrodzenia umownego, sposobu wykonywania i odbioru robót, gdy są one następstwem niemożliwej do przewidzenia: 1) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wynikające z dokumentacji technicznej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót albo ze względu na zmiany przepisów prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej, 2) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 3) konieczności zmiany materiałów, urządzeń, instalacji wskazanych w dokumentacji technicznej, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem ich z rynku, 4) przyjętej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robót, gdy roboty nie mogą być realizowane, w szczególności ze względu na nie zinwentaryzowane istniejące uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej projektowej przeszkody, 5) wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót; 6) wstrzymania wykonywania robót przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, w szczególności takich jak: a) znaleziska archeologiczne, skutkujące wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych, nie ujętych w przedmiocie zamówienia; b) znaleziska z czasów wojen: uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby; c) wystąpienie w trakcie realizacji umowy nie zainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego, kolizji technicznych; d)warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie lub prawidłowe wykonywanie robót, zgodnie z konieczną do przestrzegania technologią lub sposobem ich wykonywania; d) konieczność wykonania badań archeologicznych 7) wystąpienia siły wyższej. 4. Zakres zmian postanowień umowy, wywołanych przyczynami, o których mowa w ust. 3, powinien być odpowiedni do wywołującej je przyczyny, pod względem rzeczowym, czasowym i finansowym.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-16, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

 

 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH DO POBRANIA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wynik zap-ofert.

 

Wyjaśnienie nr 2 dotyczące zapytania ofertowego nr WTZ/BP/CDD/BUS/2019

zo

 

 

Wyjaśnienie nr 1 dotyczące zapytania ofertowego nr WTZ/BP/CDD/BUS/2019

zapytanie

 

 

Znak sprawy: WTZ/BP/CDD/BUS/2019r                             Bielsk Podlaski, 2019-07-12

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na dostawę fabrycznie nowego samochodu typu mikrobus, 9-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich uczęszczających do Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim. Realizacja projektu dofinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – w obszarze D dotyczącym barier transportowych.

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

ul. Kościelna 10

17-312 Drohiczyn

NIP: 544-13-05-837

REGON: 050326429

e-mail: biuro@wtzbielskpodlaski.pl

 

II. Tryb udzielenia Zamówienia

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2004 Nr 19 poz. 177 tj. Dz.U. 2018 poz.1986). Szacunkowa wartość Zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 EURO. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

 1. Opis przedmiotu Zamówienia
 1. Nazwa:

Zakup fabrycznie nowego samochodu typu mikrobus, 9-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich uczęszczających do Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim. Realizacja projektu dofinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – w obszarze D dotyczącym barier transportowych.

 1. Rodzaj Zamówienia:

        Dostawa

 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV: 34.11.52.00-8: pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.

     4. Opis techniczny przedmiotu zamówienia:

samochód fabrycznie nowy, dopuszczalny rok produkcji samochodu 2018 lub 2019 kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych;

 • silnik wysokoprężny, o pojemności nie mniej niż 1,6 l z turbodoładowaniem,
 • silnik o mocy min. 120 KM spełniający minimum normę EURO 6;
 • kolor lakieru: biały;
 • homologacja auta bazowego – kombi 9-osobowego (8 pasażerów+1 kierowca);
 • homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych;
 • rozstaw osi min: 3 400 mm;
 • wysokość maksymalna 2 000 mm;
 • długość minimalna: 5 200 mm;
 • szerokość minimalna (bez lusterek) – 1 900 mm;
 • średnie spalanie w cyklu łączonym maks. 10,0 litrów na 100 km;
 • emisja dwutlenku węgla i emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów muszą spełniać normę EURO 6.

– centralny zamek;

– zabezpieczenie – immobiliser;

– autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe;

– izolacja dźwiękowo – termiczna;

– układ hamulcowy z ABS;

– systemy kontroli trakcji: układ EDS, układ ASR, układ MSR, układ ESP;

– hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu;

– wspomaganie układu kierowniczego;

– napęd na koła przednie;

– skrzynia 6 – biegowa manualna;

– niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem;

– przesuwne prawe drzwi boczne;

– tylne drzwi przeszklone otwierane pod kątem 180 stopni z wycieraczką i spryskiwaczami;

– stopień wejściowy boczny zewnętrzny wysuwany;

– czujniki zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy;

– klimatyzacja z manualną regulacją z nawiewem na przestrzeń pasażerską;

– poduszki powietrzne: minimum kierowcy i pasażerów z przedniego siedzenia;

– pasy bezpieczeństwa z napinaczami;

– zagłówki z regulacją wysokości;

– regulowana kolumna kierownicza w dwóch płaszczyznach;

– lusterka boczne elektronicznie sterowane i ogrzewane;

– wycieraczki szyby przedniej z min. dwustopniową regulacją prędkości i spryskiwaczem;

– wskaźnik temperatury zewnętrznej otoczenia samochodu;

– hak holowniczy stały;

– tylne czujniki parkowania;

– przeszklenie części pasażerskiej pojazdu (szyby termoizolacyjne/termiczne);

– blokada kierownicy;

– wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy;

– ogrzewanie dodatkowe z nawiewem na przedział pasażerski;

– oświetlenie w podsufitce + gniazd 12V w kabinie ( 2 gniazda);

– fotel kierowcy z regulacją pionową;

– obok kierowcy podwójne siedzenie pasażerskie;

– uchwyty wejściowe w kabinie kierowcy po prawej stronie oraz przy drzwiach przesuwnych;

– elektrycznie regulowane przednie szyby boczne;

– łatwo wyjmowany drugi i trzeci rząd siedzeń 3 miejscowe kanapy ze względu na wózki inwalidzkie;

– wszystkie siedzenia wyposażone w 3-punktowe pasy bezwładnościowe;

– sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach;

– lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu;

– światła – reflektory przednie halogenowe z regulacją zasięgu;

– światła do jazdy dziennej;

– trzecie światło „stop”, światła przeciwmgielne z przodu, radioodtwarzacz fabrycznie montowany z USB i Bluetooth, antena, głośniki;

– komplet dodatkowych kół zimowych (4 opony, 4 felgi stalowe i czujnik ciśnienia w oponach);

– gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik, klucz do kół, pełnowymiarowe koło zapasowe;

– dywaniki gumowe komplet 3 rzędy.

Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych

– demontowane kanapy 3-osobowe w 2 i 3 rzędzie;

– wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa;

– szyny wzdłużne w podłodze pojazdu do mocowania 2 wózków na miejscu 3 rzędu;

– komplet pasów do mocowania 2 wózków do szyn; schowek na pasy w przestrzeni pasażerskiej;

– pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim;

– najazdy aluminiowe z powłoką antypoślizgową umożliwiająca wprowadzenie i wyprowadzenie wózków z tyłu do pojazdu;

– oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych;

– certyfikat na pasy bezpieczeństwa.

 1. Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych wydany przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać bez jakichkolwiek odstępstw warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262, ze zm.).
 2. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać zamawiającemu kartę pojazdu, aktualne świadectwo homologacji, książkę gwarancyjną, książki przeglądów serwisowych, instrukcję obsługi w języku polskim, co najmniej 2 komplety kluczyków, wykaz akcesoriów wyposażenia pojazdu, fakturę VAT oraz dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu.
 3. Odbiór samochodu nastąpi w salonie Sprzedającego zlokalizowanym maksymalnie 250 km od siedziby Zamawiającego.
 4. Wykonawca zobowiązany jest wymienić samochód, który nie spełnia warunków odbioru na nowy wolny od wad w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia o wadach, które to zgłoszenie może nastąpić w terminie jednego miesiąca od daty odbioru samochodu. Koszt wymiany pokrywa Wykonawca. Z czynności odbioru samochodu wolnego od wad zostanie sporządzony protokół odbioru.
 5. Zamawiający wymaga, aby samochód objęty był gwarancją na okres:

– gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne, zwana dalej gwarancją mechaniczną (średni przebieg pojazdu w skali roku 80 000 km) – min 2 lata;

– gwarancja na perforację elementów nadwozia min. 10 lat;

– gwarancja na powłokę lakiernicza min. 2 lata;

– gwarancja na zabudowę i wyposażenie min. 2 lata.

 

     10. Termin wykonania zamówienia

 

            Termin dostawy: 30.08.2019 r.

 

 1. Kryterium oceny ofert

Kryterium wyboru oferty jest cena brutto. Cena – 100%.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający nie będzie brał pod uwagę oferty, która nie spełnia wszystkich wymogów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

W uzasadnionych przypadkach, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania zaproszenia do negocjacji do nie więcej niż trzech Wykonawców, którzy złożyli w kolejności najkorzystniejsze oferty. Zaproszenie do negocjacji może być skierowane także jedynie do Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 1. Miejsce i termin składania ofert

– Oferty należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1) w języku polskim w wersji papierowej na adres: Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim, ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk Podlaski, (Pokój Kierownika) do dnia 17 lipca 2019 roku do godziny 12.00 z opisem na kopercie: „Oferta na zakup fabrycznie nowego samochodu typu mikrobus, 9-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich uczęszczających do Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim”.

– Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lipca 2019 roku o godzinie 12.15 w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim, ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk Podlaski, Pokój Kierownika.

– oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym etapie do czasu zawarcia umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, jak i po jej wyborze do czasu podpisania umowy. Z tytułu zamknięcia postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu udziału w postępowaniu

– Ofertę określająca cenę wykonania przedmiotu zamówienia należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1;

– Zaakceptowany projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 2;

– Opis parametrów technicznych mikrobusu zgodny z ofertą załącznik Nr 3.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Zamówienia bez konieczności podania przyczyn.

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji Zamówienia udzieli:

Monika Piotrowska-Śliwińska tel.533177133

e-mail: biuro@wtzbielskpodlaski.pl

Wszelkie zapytania wymagają formy pisemnej na adres poczty e-mail.

 1. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 kolejnych dni kalendarzowych. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Informacja dla Wykonawców

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem w trybie zapytania ofertowego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn (adres do korespondencji: ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski), inspektorem ochrony danych osobowych w Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn (adres do korespondencji: ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski) jest Pani Monika Szczepańczyk z którą można się skontaktować za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: drohiczyn@caritas.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem w trybie zapytania ofertowego pod nazwą: na dostawę fabrycznie nowego samochodu typu mikrobus, 9-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich uczęszczających do Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim. Realizacja projektu dofinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – w obszarze D dotyczącym barier transportowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej. Administrator danych zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Zapytanie ofertowe w formacie .pdf: Pobierz

 

Załączniki do Oferty:

 1. Zał ącznik Nr 1 Formularz ofertowy do zapytania ofertgowego Nr WTZ/BP/CDD/BUS/2019r
 2. Załącznik Nr 2 Umowa – wzór do zapytania ofertowego Nr WTZ/BP/CDD/BUS/2019r
 3. Załącznik Nr 3 Opis parametrów do zapytania Nr WTZ/BP/CDD/BUS/2019r.