Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

 

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej przetwarza dane tylko wówczas, jeśli spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskiwać od Caritas Diecezji Drohiczyńskiej wszelkie informacje dotyczące realizacji obowiązku informacyjnego (art. 13-14) oraz do komunikacji w związku z realizacją swoich praw (art. 15-22 i 34).

 

Osoba może uzyskać informacje pisemnie, w tym elektronicznie, oraz ustnie, jeśli tego zażąda. Z kolei Caritas Diecezji Drohiczyńskiej jest zobowiązana udzielić żądanych informacji bezzwłocznie, a przynajmniej do miesiąca. Udzielenie informacji jest bezpłatne, chyba że ma ustawiczny charakter, wówczas Caritas Diecezji Drohiczyńskiej może pobrać opłatę, uwzględniając koszty administracyjne, albo odmówić podjęcia działań.

 

Informacji dotyczących RODO w Caritas Diecezji Drohiczyńskiej udzieli Monika Szczepańczyk pod adresem e-mail: drohiczyn@caritas.pl