Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Statut

ROZDZIAŁ I
CHARAKTER INSTYTUCJI

 

Art. 1

 

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, zwana dalej Caritas, jest duszpasterską instytucją charytatywną Diecezji Drohiczyńskiej, nawiązującą w swojej działalności do tradycji Caritas sprzed roku 1950.

 

Art. 2

 

Caritas służy pomocą Kościołowi diecezjalnemu w wypełnianiu posłannictwa chrześcijańskiej dobroczynności.

 

Art. 3

 

Caritas posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego (kan. 114-116 Kodeks Prawa Kanonicznego), odpowiednie przepisy prawa państwowego (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. Zm.), oraz postanowienia niniejszego Statutu.

 

Art. 4

 

 1. Siedzibą Caritas jest miasto Drohiczyn.
 2. Caritas może tworzyć na terenie własnej diecezji oraz całej Polski jednostki organizacyjne służące do realizacji swych celów statutowych, z zachowaniem przepisów prawa kościelnego.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA CARITAS

 

Art. 5

 

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

 

Art. 6

 

Do zadań Caritas należy:

a. krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna;

b. analiza niekorzystnych zjawisk społecznych i zakresu ich występowania, oraz wypracowywanie i realizacja programów zmierzających do ich usuwania;

c. prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, osób niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów;

d. pomoc społeczna;

e. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

f. działalność na rzecz mniejszości narodowych;

g. ochrona i promocja zdrowia;

h. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

i. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

j. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

k. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

l. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

m. działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

n. działalność krajoznawcza i turystyka, oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;

o. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

p. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

q. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

r. przeciwdziałanie patologiom społecznym;

s. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

t. ratownictwo i ochrona ludności;

u. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

v. działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

w. promocja i organizacja wolontariatu;

x. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo pomioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego;

y. działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej;

z. działania na rzecz rolników i członków ich rodzin.

 

Art. 7

 

Swoje zadania Caritas realizuje poprzez:

a. organizowanie i prowadzenie odpłatnie i nieodpłatnie różnego rodzaju placówek charytatywno- opiekuńczych, oświatowych, medycznych, doradczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań Caritas, przeznaczonych dla chorych, bezdomnych, niepełnosprawnych, rodzin w trudnej sytuacji życiowej, osób uzależnionych, niedostosowanych społecznie, dzieci i młodzieży oraz innych osób potrzebujących pomocy i wsparcia;

b. tworzenie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków terapeutycznych, hospicjów, punktów konsultacyjnych, poradni, aptek;

c. prowadzenie placówek opieki zamkniętej i otwartej, w tym domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków terapii i leczenia uzależnień, domów samotnej matki, schronisk i noclegowni, kuchni dla ubogich, ognisk wychowawczych, świetlic w tym socjoterapeutycznych, klubów młodzieżowych, żłobków, przedszkoli, ochronek;

d. systematyczne formowanie oraz kształcenie pracowników i wolontariuszy, organizację rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, szkoleń, konferencji, wydawanie biuletynów i innych materiałów informacyjno-szkoleniowych, kontakt z parafialnymi zespołami charytatywnymi, wspieranie i promowanie różnych form wolontariatu;

e. pozyskiwanie środków i dóbr na prowadzenie działalności charytatywnej, opiekuńczej, wychowawczej, pomocowej i innej określonej statutem przez organizowanie zbiórek i kwest, koncertów i innych imprez o charakterze charytatywnym, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o dotacje, subwencje. W ramach działalności statutowej Caritas może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest w całości na cele statutowe.

f. wspomaganie, organizowanie i prowadzenie ośrodków umożliwiających dostęp do wiedzy, awans społeczny lub zawodowy np. burs, internatów;

g. organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, potrzebujących, dysfunkcyjnych, dzieci i młodzieży polonijnej, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, rodzin wielodzietnych, rodzin rolników, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, potrzebujących, zarówno w ośrodkach własnych, wynajętych bądź udostępnionych;

h. tworzenie bądź wspieranie miejsc zatrudnienia i aktywizacji zawodowej dla osób pozostających bez pracy lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;

i. organizowanie stałej i doraźnej pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi, epidemiami, ofiarom wojen, osobom starszym, chorym, niedostosowanym społecznie i wszystkim innym potrzebującym;

j. działalność na rzecz profilaktyki uzależnień, pomoc osobom uzależnionym, przeciwdziałanie patologiom społecznym;

k. organizowanie i wysyłanie transportów z pomocą humanitarną, zwłaszcza do miejsc dotkniętych klęskami żywiołowymi.

 

 

Art. 8

Caritas współpracuje z:

a. parafiami i innymi kościelnymi instytucjami charytatywnymi na terenie Diecezji Drohiczyńskiej,

b. Caritas Polska i Caritas diecezjalnymi w zakresie koordynacji działań charytatywnych oraz w realizacji uchwał podjętych większością głosów na zebraniach dyrektorów Caritas diecezjalnych,

c. organami administracji publicznej,

d. organizacjami charytatywnymi innych wyznań i religii oraz organizacjami świeckimi, przy zachowaniu własnej tożsamości,

e. innymi podmiotami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi w zakresie realizacji celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ III

WŁADZA NADRZĘDNA
 

Art. 9

 

Nadrzędną władzą Caritas jest Biskup Diecezji Drohiczyńskiej, który:

a. powołuje Caritas do istnienia,

b. nadaje jej Statut,

c. dokonuje zmian w Statucie,

d. powołuje i odwołuje Dyrektora Caritas,

e. udziela „nihil obstat” na kandydaturę Zastępcy Dyrektora Caritas oraz na jego odwołanie,

f. przyjmuje roczne sprawozdanie Caritas,

g. rozwiązuje Caritas,

h. decyduje o przeznaczeniu majątku Caritas w przypadku rozwiązania, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

 

ROZDZIAŁ IV

ZARZĄD
 

Art. 10

Zarząd Caritas tworzą: Dyrektor, Zastępca Dyrektora i Sekretarz.

 

Art. 11

 

Dyrektor:

a. kieruje działalnością Caritas,

b. reprezentuje jednoosobowo Caritas i występuje w jej imieniu zgodnie z przepisami prawa,

c. przedstawia Biskupowi diecezjalnemu kandydaturę/-y Zastępcy Dyrektora i po uzyskaniu zgody zatwierdza go,

d. powołuje Sekretarza,

e. zatrudnia pracowników Caritas,

f. zatwierdza program działalności i preliminarz budżetowy Caritas na rok następny oraz sprawozdanie z działalności i stanu finansów Caritas za rok ubiegły,

g. informuje Biskupa diecezjalnego o bieżącej działalności Caritas,

h. powołuje do życia terenowe jednostki organizacyjne i zatrudnia ich kierowników,

i. wyraża zgodę na podjęcie przez terenowe ośrodki charytatywne samodzielnej, zgodnej ze Statutem Caritas, działalności gospodarczej i przyjmuje doroczne o niej sprawozdania,

j. zarządza funduszami Caritas w granicach określonych niniejszym Statutem i budżetem,

k. jest upoważniony do nabywania i zbywania własności, pod tytułem odpłatnym i nieodpłatnym, nieruchomości i ruchomości oraz do zarządu mieniem, z prawem udzielania pełnomocnictw w tym zakresie.

 

Art. 12

1. Do zadań Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

   a. wspieranie Dyrektora we wszystkich działaniach wynikających z celów statutowych,

  b. zastępowanie Dyrektora podczas nieobecności we wszystkich sprawach dotyczących bieżącego kierowania działalnością Caritas,

  c. opracowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego Caritas za rok ubiegły oraz za przygotowanie programu działalności i preliminarza budżetu na rok następny.

2. W razie wakatu na urzędzie Dyrektora, Zastępca Dyrektora pełni jego obowiązki do czasu  powołania nowego Dyrektora i składa rezygnację na jego ręce.

3. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Zastępcy Dyrektora określa Dyrektor.

 

Art. 13

 1. Sekretarz jest odpowiedzialny za funkcjonowanie biura Caritas.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków Sekretarza określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora.

 

ROZDZIAL V

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE CARITAS
 

Art. 14

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Caritas są:

a. zakłady opieki zdrowotnej;

b. hospicja;

c. zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze i zakłady opiekuńczo-lecznicze;

d. świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe;

e. noclegownie, schroniska, i inne placówki dla bezdomnych;

f. domy dla samotnych matek, „Okna życia”;

g. jadłodajnie;

h. punkty pomocy stałej i doraźnej, ośrodki interwencji kryzysowej;

i. centra integracji społecznej;

j. domy dziennego pobytu;

k. spółdzielnie socjalne;

l. środowiskowe domy samopomocy;

m. warsztaty terapii zajęciowej.

 

Art. 15

Dyrektor Caritas może, w miarę potrzeb, tworzyć inne, nie wymienione w Art. 14 jednostki organizacyjne i mianować ich kierowników. Terenowe jednostki działają na podstawie statutu/regulaminu nadanego im przez Dyrektora Caritas.

 

Art. 16

 1. Wszystkie terenowe jednostki organizacyjne Caritas, w zakresie realizacji zadań, podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Caritas.
 2. Terenowe jednostki organizacyjne Caritas mają prawo korzystania z informacyjnej, szkoleniowej, rzeczowej, a także – w ramach możliwości budżetowych – finansowej pomocy Caritas.

 

Art. 17

Na podstawie odrębnych porozumień Caritas współpracuje z Parafialnymi Zespołami Caritas oraz Szkolnymi i Akademickimi Kołami Caritas, które mogą powstawać przy parafiach, na terenie szkół każdego stopnia i uczelni wyższych a także przy domach zakonnych prowadzących działalność charytatywną.

 

Art. 18

 1. Parafialny Zespół Caritas powołuje Proboszcz parafii w porozumieniu z Dyrektorem Caritas.
 2. Szkolne i Akademickie Koła Caritas powołuje w porozumieniu z Dyrektorem Caritas dyrektor szkoły lub rektor uczelni.
 3. Parafialne Zespoły Caritas, jak również Szkolne i Akademickie Koła Caritas mają prawo korzystania z informacyjnej, szkoleniowej, rzeczowej, a także – w ramach możliwości budżetowych – finansowej pomocy Caritas.

 

Art. 19

 1. Parafialne Zespoły Caritas oraz Szkolne i Akademickie Koła Caritas nie posiadają osobowości prawnej, należą odpowiednio do struktur parafii, szkoły lub uczelni. Podmioty te działają na podstawie regulaminu nadanego im przez dyrektora Caritas w porozumieniu z proboszczem parafii, dyrektorem szkoły lub rektorem uczelni wyższej.
 2. Caritas nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania finansowe Parafialnych Zespołów Caritas oraz Szkolonych i Akademickich Kół Caritas.

 

ROZDZIAŁ VI

ŚRODKI MATERIALNE
 

 

Art. 20

Caritas posiada własne środki materialne pochodzące z:

a. subwencji lub dotacji,

b. darowizn, spadków, zapisów, odpisów podatkowych, itp.

c. ofiar i zbiórek pieniężnych i w naturze,

d. z nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiącego jej własność oraz z obrotu tym majątkiem,

e. z funduszów i udziałów pochodzących z fundacji, spółek, zakładów wytwórczych, usługowych itp.,

f. innych źródeł.

 

Art. 21

W dysponowaniu środkami materialnymi Caritas wypełnia wolę ofiarodawców, zgodnie
z przepisem kan. 1267 § 3 oraz przestrzega przepisów prawa kanonicznego, w szczególności kan. 1282, 1284 § 1 i 1290.

 

Art. 22

 1. Zaciąganie zobowiązań majątkowych, dysponowanie środkami finansowymi, zawieranie umów majątkowych wymaga podpisu Dyrektora.
 2. Dyrektor może do tych czynności upoważnić swojego Zastępcę.
 3. Za gospodarkę finansową i dysponowanie środkami finansowymi wydzielonej jednostki organizacyjnej odpowiada Kierownik tej jednostki.

Art. 23

Zakazuje się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Caritas w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b. przekazywania majątku Caritas na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywania majątku Caritas na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Caritas lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.


ROZDZIAŁ VII

SYMBOLE I ŚWIĘTA
 

 

Art. 24

Caritas używa:

a. okrągłej pieczęci z napisem: Caritas Diecezji Drohiczyńskiej oraz symbolu przedstawiającego czerwony równoramienny krzyż z potrójnymi falistymi promieniami, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz białymi literami „Caritas”, wpisanymi w stylizowany symbol serca.

b. Pieczęci podłużnej z napisem zawierającym nazwę statutową, adres siedziby, telefon, NIP i regon.

 

Art. 25

 1. Uroczystością patronalną Caritas jest druga niedziela wielkanocna, która jest obchodzona jako Święto Miłosierdzia Bożego.
 2. Patronem Caritas jest Święty Antoni z Padwy.


 

ROZDZIAŁ VIII

PRZEPISY KOŃCOWE
 

Art. 26

Niniejszy Statut został przyjęty i zatwierdzony przez Biskupa Diecezji Drohiczyńskiej w Drohiczynie, dnia 29 marca 2019 r. i wchodzi w życie z dniem podpisania.