Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Z życia Caritas

Cele charytatywne i akcje

W trakcie dwudziestoletniej działalności powstało ok. 50 Parafialnych Zespołów Caritas oraz ok. 40 Szkolnych Kół Caritas. Przy Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie działa Kleryckie Koło Caritas. Wolontariusze podejmują okresowe akcje charytatywne na rzecz potrzebujących, takie jak: rozprowadzanie zniczy, świec „Wigilijnego Dzieła”, baranków itp. Angażują się w rozdawanie żywności FEAD, z której korzysta w naszej diecezji ok. 18 tys. najuboższych. Wolontariusze prowadzą punkty wydawania odzieży, docierają do najbardziej potrzebujących.

Na terenie diecezji prowadzone są świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci w: Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach, Sokołowie Podlaskim, Rudce i Węgrowie. Ok. 130 najmłodszych przez pięć dni w tygodniu otrzymuje wyżywienie, opiekę, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia z socjoterapeutami, psychologami, logopedą. Liczne zajęcia artystyczno – plastyczne, oraz bogate życie kulturalno – rozrywkowe, pozwalają na lepszy rozwój naszych podopiecznych.

Początki działalności charytatywnej na terenach naszej diecezji łączą się z organizowaniem kolonii letnich i zimowych dla dzieci z najuboższych rodzin i niepełnosprawnych. Dzięki wychowawcom wolontariuszom i zbieranym środkom rozpoczynając od 50 osobowej grupy w latach 80-tych Caritas mogła rozwijać tę formę pomocy aż do chwili obecnej, kiedy corocznie na kolonie wyjeżdżają dzieci, w tym dzieci polonii z innych krajów. W ciągu 20 lat istnienia naszej Caritas na kolonie mogło wyjechać ponad 15 tys. dzieci.

Młodzież i dzieci otrzymują również wsparcie poprzez program „Skrzydła”, który nasza Caritas realizuje dzięki sponsorom przekazującym stypendia dla najuboższych uczniów. Wśród sponsorów są różne firmy, a także wielu prywatnych dobrodziejów.

Ogromnym wsparciem dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych jest prowadzona od kilku lat wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego: koncentratory tlenu, łóżka, materace przeciwodleżynowe, balkoniki, wózki itp. Każdego roku ponad 100 osób na stałe otrzymuje pomoc z tego rodzaju działalności.

Najtrudniejszą przestrzenią do zagospodarowania jest pomoc osobom niepełnosprawnym. Ograniczony dostęp do środków finansowych powoduje, że ci ludzie czują się wykluczeni i opuszczeni, pozostawieni samym sobie. Dlatego już kolejny rok działa Diecezjalny Ośrodek Wspierania Osób Niepełnosprawnych. Porady psychologa, prawnika oraz doradcy zawodowego są prowadzone przez cały rok, a spotkania informacyjno – szkoleniowe w czterech miejscach naszej diecezji. Jest to ogromna pomoc, dzięki której osoby starsze i niepełnosprawny mogą godniej i lepiej żyć oraz przełamywać liczne bariery wynikające z choroby.

Możliwość pozyskiwania środków unijnych nasza Caritas wykorzystywała do realizacji projektów dla osób niepełnosprawnych i bezrobotnych. W latach 2005-2007 Caritas DD został liderem projektu „Daj sobie szansę, tobie też się uda”. Dzięki zaangażowaniu uczestników, współpracy z partnerami, instytucjami wspierającymi, podmiotami szkoleniowymi, pracodawcami udało nam się przeszkolić i zaktywizować szereg osób bezrobotnych, z których duża liczba podjęła pracę, dalszą naukę lub stworzyła sobie miejsce pracy. Inny projekt „Indywidualne ścieżki kariery zawodowej” realizowany przy współpracy z Caritas Polska miał na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Dobre rezultaty tych działań sprawiły, że projekt: „praca bez barier” był kontynuowany przez kilka lat.

20 letnia działalność charytatywna Caritas Diecezji Drohiczyńskiej to praca księży, wolontariuszy i współpraca z instytucjami, organizacjami, władzami lokalnymi, samorządami, szpitalami, hospicjami. To zaangażowanie wszystkich ludzi dobrej woli, którzy wspierają swoją modlitwą, ofiarą, trudem pracy, działaniem na rzecz dzieci ubogich, niepełnosprawnych i poszkodowanych. Dziękując Bogu za to, że jest Źródłem i Szczytem Miłosierdzia, chcemy podziękować ludziom zaangażowanym w Caritas, za to, że przedłużają tu na ziemi wielkie Dzieło Miłosierdzia i rozpalają swoją dobrocią serca innych, bo jak napisał Ojciec Święty Benedykt XVI w encyklice „Caritas in veritate” czyli „Caritas to miłość przyjęta i darowana”.