Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Zapytanie ofertowe na zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych

 

Znak sprawy: WTZ/SP/CDD/BUS/2019r.                Sokołów Podlaski, 11.02.2019 rok

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup 9-cio osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich uczęszczających do Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim.

 

Data publikacji: 11.02.2019r.

Termin składania ofert: do dnia 26.02.2019r. do godz.16.00.

 

 

I. Zamawiający:

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

ul. Kościelna 10

17-312 Drohiczyn

NIP 544-13-05-837       REGON 050326429

e-mail: wtz.sokolowpodlaski@gmail.com

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Sprzedających.

2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich o parametrach technicznych i wyposażeniu opisanym poniżej.  Wymienione parametry techniczne i wyposażenie samochodu, należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych.

2. Samochód musi być nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, nienaprawiany, niezarejestrowany i wyprodukowany w 2018 lub 2019 roku. Musi posiadać kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu oraz spełniać wymagania określone w niniejszym zapytaniu.

Samochód musi być zgodny z normą EURO 6 oraz spełniać warunki określone w obowiązujących w Polsce przepisach dotyczących ochrony środowiska.

Odbiór samochodu nastąpi w salonie Sprzedającego zlokalizowanym maksymalnie 250 km od siedziby Zamawiającego.

Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia wynosi:

Perforacja nadwozia – 12 lat,

Lakier – 3 lata,

Pojazd – podzespoły bez limitu kilometrów – min. 2 lata,

Akumulator – min 2 lata,

Serwis gwarancyjny dostępny na terenie całego kraju.

Potwierdzeniem odbioru busa będzie protokół zdawczo-odbiorczy oraz faktura VAT.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Pojazd 9 osobowy (8+1) przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych – minimum 2 osoby na wózkach inwalidzkich, wyposażony w stalową, rozkładaną platformę najazdową.

Minimalne wymiary pojazdu:

Długość całkowita pojazdu – nie mniej niż 5300mm,

Rozstaw osi nie mniej niż 3400mm,

Wysokość wewnątrz pojazdu nie mniej niż 1330 mm,

Lakier metalizowany/ niemetelizowany, preferowany kolor – biały,

 

Silnik:

Pojazd wyposażony w silnik wysokoprężny o pojemności nie mniej niż 1,6 l z turbodoładowaniem, moc silnika nie mniej niż 120 KM, spełniający aktualnie obowiązujące normy spalania.

 

Bezpieczeństwo:

– poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera;

– system ABS,ESP, ASR, EDS, MSR;

– wspomaganie układu kierowniczego;

– immobiliser;

– manualna skrzynia biegów (5 biegowa);

– pasy bezpieczeństwa;

– czujnik parkowania – przód tył,

– podłoga z trwałego , antypoślizgowego materiału;

– atesty mocowań do wózków inwalidzkich;

 

Elementy funkcjonalne:

– drzwi tylne przeszklone otwierane pod kątem 180 stopni lub do góry;

– przesuwane drzwi boczne po stronie pasażera;

– przyciemniane szyby w tylnej części pojazdu;

– podwójne siedzenie obok kierowcy;

– komplet pokrowców na siedzenia;

– wersja wyposażenia standard;

– pełnowymiarowe koło zapasowe;

– ogrzewany przedział pasażerski;

– radio + głośniki;

– pojazd wyposażony w komplet kół z oponami letnimi i oponami zimowymi;

– pełne przeszklenie;

– regulowany fotel kierowcy;

– elektrycznie opuszczane przednie szyby boczne;

– centralny zamek sterowany pilotem;

– klimatyzacja z nawiewem z przodu i tyłu;

– nawiew ciepłego powietrza na przód i tył regulowany;

– elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka;

–  oświetlenie wewnętrzne w części przedniej i przedziale pasażerskim umiejscowienie w podsufitce;

– pełnowymiarowe kołpaki, felgi;

– komputer pokładowy;

– siedzenia w II i III rzędzie szybko i łatwo demontowane;

 

Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych:

Dostosowanie pojazdu:

– należy dodatkowo samochód wyposażyć w stalową platformę najazdową, antypoślizgową, służącą do wjazdu wózków inwalidzkich, o długości nie krótszej niż 1800 mm oraz komplet pasów ze zwijaczami do mocowania wózka inwalidzkiego do uchwytów podłogowych;
– oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych.
– oznakowanie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe);
– stopień boczny po stronie pojazdu;
– uchwyt do wsiadania przy drzwiach przesuwnych.

 

Wymagane dokumenty (dostarczone przy odbiorze samochodu):

homologacja umożliwiająca dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

– karta gwarancyjna;
– instrukcja obsługi w języku polskim;
– inne wymagane prawem dokumenty pojazdu;
– badania techniczne oraz atesty na urządzenia potwierdzające dostosowanie busa do transportu osób niepełnosprawnych;

 

IV. Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy, do dnia 30.04.2019 r.    

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

2. Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta , powinna zostać opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana czytelnie przez Oferenta.

3. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena brutto (netto + podatek VAT).

4. W cenie należy uwzględnić wszystkie rabaty i upusty.

5. Zaoferowana cena powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

6. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Oferenta, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.

 

VI. Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony kompletnie i prawidłowo formularz oferty.

2. Jeśli dotyczy – pełnomocnictwo do składania ofert.

 

VII. Kryterium oceny ofert.

Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia podana w formularzu oferty. Zostanie wybrana oferta wg kryterium cenowego oraz wyposażenia i warunków gwarancyjnych najlepiej odpowiadającym cenie. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta pisemnie oraz umieści informację na stronie www.drohiczyn.caritas.pl. Otwieranie ofert jest jawne. Oferenci mogą być obecni podczas otwierania ofert.


VIII. Termin, miejsce i forma składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim, ul. Lipowa 84, pokój nr 10 do dnia 26.02.2019r. do godz. 16.00, w tytule wpisując „WTZ/SP/CDD/BUS/2019”.

2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 27.02.2019 r. o godzinie 10.00 w Siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej przy ul. Lipowej 84 w Sokołowie Podlaskim.

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.   W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących   

      treści złożonych ofert.

5.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.drohiczyn.caritas.pl

6.    Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

IX. Osoba do kontaktu:

1. Ks. dr Łukasz Gołębiewski – Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, tel. (25) 787 37 40.

 

X.  Zakup busa będącego przedmiotem zapytania ofertowego w części zostanie sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar „D”.

 

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 

XII. Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Formularz ofertowy.

2. Formularz ofertowy – wersja .pdf

3. Wzór umowy – wersja .pdf